top of page

Coronaboete ontvangen? Ga in verzet!

Vanuit de advocatuur en de rechtswetenschap komt er steeds meer kritiek op de strafbeschikkingen die worden gegeven voor het niet naleven van de coronaregels. De regels zijn verwarrend, er is in veel gevallen sprake van willekeur en rechtsongelijkheid en er worden grondrechten geschonden. Het valt dan ook sterk aan te bevelen in verzet te gaan tegen een dergelijke strafbeschikking.

Verzet op grond van verwarrende regels

De regels zijn op diverse punten onduidelijk en soms zelfs innerlijk tegenstrijdig. Zo was groepsvorming voor 1 juni toegestaan zolang er anderhalve meter afstand gehouden werd. Dat gold echter niet voor georganiseerde afspraken, de ‘samenkomsten’, die waren niet toegestaan. Hierdoor ontstond er ook bij politieagenten en boa’s, die de regels dienden te handhaven, verwarring. Omdat bijeenkomsten wel en samenkomsten niet waren toegestaan, moesten zij op het moment zelf proberen vast te stellen wat de intentie van een groepje mensen was, hetgeen in veel gevallen onmogelijk is.

Ook verschillen de noodverordeningen op punten van elkaar. In diverse noodverordeningen staat een verbod om verpleeghuizen binnen te gaan, terwijl andere verordeningen bepalen dat daarvoor een toestemmingsvereiste geldt.

Willekeur en rechtsongelijkheid

Het is dus lastig in te schatten wat er precies wel en niet mag. Aangezien de regels verschillend worden geïnterpreteerd, hangt veel af van de politieagent of boa die je tegenover je krijgt. Het ene feestje wordt oogluikend toegestaan terwijl er aan mensen die met een paar anderen buiten samen waarbij zij afstand van elkaar (proberen te) houden wel een strafbeschikking wordt opgelegd, Dat wringt omdat het bij een feestje vaak zo zal zijn dat er doelbewust voor wordt gekozen de regel 1,5 meter afstand te houden niet na te leven, terwijl dat lang niet altijd gezegd kan worden van degenen die wel bekeurd worden.


Hetzelfde geldt voor de anti-racisme demonstratie maandag op de Dam, waarbij mogelijk tienduizend mensen te dicht op elkaar stonden. Burgemeester Halsema koos er bewust voor daar niet tegen op te treden. Dat leidt er toe dat mensen in de ene situatie wel bekeurd worden en in de andere situatie niet, zonder dat er sprake is van een juridische rechtvaardiging voor dat onderscheid. Daardoor is er volgens velen sprake van willekeur.


Minister Grapperhaus heeft al aangegeven dat de boetes desalniettemin gewoon gehandhaafd zullen worden. Maar als je in verzet gaat tegen een boete kan er wel degelijk een onderbouwd beroep op het gelijkheidsbeginsel, wat inhoudt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, worden gedaan.

Het krijgen van een coronaboete is bovendien niet zonder gevolgen. Aangezien maar weinig mensen verzet instellen tegen een opgelegde boete, krijgen velen ten onterechte een aantekening op hun justitiële documentatie (strafblad).

Strijd met grondrechten

De coronaboetes worden gegeven op grond van noodverordeningen die per veiligheidsregio zijn vastgesteld. Een burgemeester ­mag bij het opstellen van een noodverordening afwijken van een wet, maar niet van de Grondwet.

Dat gebeurt echter wel op grote schaal. Door het beperken van samenkomsten in gebouwen wordt het grondrecht op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ingeperkt (artikel 6 Grondwet). Het verbieden van fysiek onderwijs in scholen vormt een inbreuk op de vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet). De verboden op samenkomsten binnenshuis en het toestemmingsvereiste om zorginstellingen te bezoeken vormen een inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) en het huisrecht (artikel 12 Grondwet).

De conclusie dat deze noodverordeningen gedeeltelijk onverbindend zijn lijkt daarmee onvermijdelijk.

Raad van State

De Raad van State is hier ook erg kritisch op en heeft al gesteld dat er te diep is ingegrepen op de grondrechten. De uitgedeelde boetes voor samenkomsten in huizen kunnen volgens de Raad van State niet standhouden, waardoor de verwachting is dat dergelijke boetes bij een rechter in ieder geval zullen sneuvelen.

Daarom zullen de noodverordeningen snel vervangen worden door een wet in formele zin waarin langer geldende corona-wetgeving wordt vastgelegd.


Verzet coronaboete


Heb je een coronaboete ontvangen en wil je daartegen (mogelijk) in verzet? Neem dan contact op!


Commentaires


bottom of page