top of page

Wanneer heb je recht op een billijke vergoeding bij ontslag?

In twee recente zaken van het Gerechtshof Den Bosch en het Gerechtshof Amsterdam is geoordeeld dat werkgevers Aldi en VEON een billijke vergoeding van (ongeveer) 2 ton aan (voormalig) werkneemsters moeten betalen.


Recht op billijke vergoeding


Een billijke vergoeding is een vergoeding die naast de gebruikelijke transitievergoeding bij ontslag kan worden toegekend aan een werknemer. Een billijke vergoeding wordt alleen toegekend wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Dat gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen.


Hoogte billijke vergoeding


Vorige week kende het Gerechtshof Den Bosch een billijke vergoeding met een hoogte van € 200.000 toe aan een ex-werkneemster van de Aldi. De werkneemster stelde dat het arbeidsconflict in 2015 is ontstaan door intimidatie en pesterijen van haar leidinggevende. Zij meldde zich ziek op 16 februari 2016 en heeft in de periode hierna twee zelfmoordpogingen gedaan.


De ingeschakelde bedrijfsarts adviseerde het inschakelen van een psycholoog en het starten van mediation. Maar Aldi gaf geen toestemming voor het inschakelen van een psycholoog en de mediation werd pas in mei 2017 gestart. De leidinggevende van Aldi wilde dat eerst niet en toen de bedrijfsarts begin 2017 opnieuw aandrong op mediation, werd het traject maandenlang vertraagd.


Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag


Het contact met de werkneemster vond plaats met dezelfde leidinggevende, die ook als reintegratie-manager werd ingezet, beide tegen het advies van de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts adviseerde verder om de reintegratie op een andere locatie te laten plaatsvinden, hetgeen ook niet gebeurde.


In 2019 maakte de werkneemster duidelijk dat zij graag weer contact met de bedrijfsarts wilde. Daarna duurde het een jaar voordat zij de bedrijfsarts weer heeft gezien. Dat was volgens het hof niet aan werkneemster te wijten.


Het Hof komt daarom tot de conclusie dat Aldi haar re-integratieverplichtingen grovelijk heeft veronachtzaamd, waardoor sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten.


Het hof acht het aannemelijk dat de werkneemster na enkele maanden weer aan het werk had gekund, als Aldi wel aan haar re-integratieverplichtingen zou hebben voldaan. Het hof komt tot het bedrag van 2 ton door het inkomensverlies voor een periode van 10 jaar in te schatten, plus een bedrag van € 50.000,- wegens gemiste kans op groei in haar loopbaan en een bedrag van € 10.000,- aan immateriële schade (min het bedrag dat Aldi al aan werkneemster had uitgekeerd als transitievergoeding),


Billijke vergoeding bij verstoorde arbeidsverhouding


Ook het Gerechtshof Amsterdam kende de afgelopen maand in een zaak tegen VEON een billijke vergoeding van ongeveer 2 ton toe. In deze zaak had VEON het UWV tweemaal verzocht de arbeidsovereenkomst met werkneemster te mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen, welke aanvraag beide keren werd afgewezen.


Desalniettemin heeft VEO werkneemster enkele weken na de tweede beslissing laten weten dat haar functie was komen te vervallen en er geen werk voor haar beschikbaar was. Ook was haar in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat zij zich niet op kantoor hoefde te vervoegen en dat, mocht zij dat wel doen, VEON zich het recht voorbehield haar de toegang tot kantoor te ontzeggen zodra dit storend zou zijn voor andere werknemers. Volgens het hof heeft VEON hierdoor een verstoorde arbeidsverhouding gecreëerd, waardoor een onhoudbare situatie is ontstaan en is sprake van ernstig verwijtbaar gedrag.


Hoogte billijke vergoeding


In deze zaak begrootte het hof de billijke vergoeding op het inkomensverlies van een jaar, hetgeen in verband met het hoge bruto maandsalaris van de werkneemster (€ 24.772,53) op een soortgelijk bedrag als in de vorige zaak uitkomt, namelijk € 210.038,28. Bovendien wordt het bedrag van € 239.044 dat VEON reeds als contractuele beëindigingsvergoeding aan werkneemster had uitgekeerd in deze zaak niet van de billijke vergoeding afgetrokken. Zij ontvangt dus bijna 4,5 ton aan ontslagvergoeding.


Juridisch advies billijke vergoeding


Wil je ook aanspraak maken op een billijke vergoeding? Ben je aan het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Wil je weten op wat voor ontslagvergoeding je recht hebt? Of wil je je hiertegen verweren als werkgever?


Ik ben een ervaren jurist en heb talloze werkgevers en werknemers geholpen met ontslagzaken. Het verlenen van juridisch advies binnen het arbeidsrecht is mijn specialiteit. Dus aarzel vooral niet om geheel vrijblijvend contact met mij op te nemen.Комментарии


bottom of page